2024 m. kovo 2 d., šeštadienis
Paieška

Į pradžią Svetainės žemėlapis El.paštas
English
Muziejaus statutas

 

Rietavo savivaldybės
valdyba 2000 06 26
sprendimo Nr.22 priedas

 

 

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus 

STATUTAS

 

BEND

 

1. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus – (toliau ROKIM arba muziejus), Rietavo savivaldybės įsteigta ir jos biudžeto išlaikoma kultūros įstaiga, kurios tikslas – išsaugoti ateinančioms kartoms ir tautos kultūrai unikalų XIX a. kultūros paminklą – Oginskių muzikos mokyklą, buvusią dvarvietę bei jos teritorijoje esančius istorinius statinius, taip pat unikalų Rietavo parką, rūpintis jo priežiūra bei regeneravimo darbais, kaupti, saugoti ir eksponuoti Rietavo krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes.

 

2. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir LR Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, LR Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos teisės aktais, šiuo statutu bei Lietuvos muziejų asociacijos ir Tarptautinio muziejų komiteto (ICOM) rekomendacijomis.

 

3. Muziejus yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir savo statutą.

 

4. ROKIM statutą, remdamasi valstybinio muziejaus nuostatais, rengia ir priima muziejaus taryba, o kol jos nėra mero potvarkiu sudaryta komisija.

 

5. ROKIM statutą tvirtina steigėjas.

 

 

MUZIEJAUS UŽDAVINIAI IR FUNKC6. Svarbiausi muziejaus uždaviniai:

6.1. Išsaugoti ir atkurti kultūros paminklą – kunigaikščių Oginskių dvarvietę ir joje esančius paminklinius statinius bei buvusį rūmų kompleksą ir dvarvietės teritorijoje esantį Rietavo parką.

6.2. Rinkti, saugoti, restauruoti, tyrinėti, eksponuoti ir propaguoti meno ir kultūros vertybes, atspindinčias Rietavo krašto praeitį, Oginskių giminės veiklą.

 

7. Muziejus vykdydamas jam pavestus uždavinius:  

7.1. Valdo, saugo ir naudoja jam perduotą ekspedicijų metu surinktą ir kitais būdais gautą turtą;

7.2. Priima ir saugo depozitus;

7.3. Siekia susigrąžinti iš Rietavo išvežtas kultūros ir meno vertybes;

7.4. Tyrinėja ir fiksuoja Rietavo krašto kultūros raidą;

7.5. Leidžia kultūrinius spaudos leidinius;

7.6. Saugo ir naudoja muziejaus darbuotojų mokslo ir tiriamojo darbo rezultatus, remdamasis autorių teisių ir LR įstatymais ir kitą j am perduotą turtą;  

7.7. Nustato teikiamų paslaugų rūšis ir kainas, kurias tvirtina steigėjas;

7.8. Dalyvauja bendrose apskrities, regiono ir Respublikos muziejinėse programose;

7.9. Bendradarbiauja su savivaldybės švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių lavinimo programas;.

7.10.Organizuoja su muziejaus veikla susijusius ir kitus kultūros renginius;

7.11 .Inicijuoja ryšius tarp Oginskių kultūros paveldo židinių esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Koordinuoja šio paveldo kompleksinį tiriamąjį darbą.

MUZIEJAUS VALDYMAS

 

8. Muziejui vadovauja ir j į atstovauja direktorius, kuris atsako už visą muziejaus veiklą. Muziejaus direktorių ir vyriausiąjį fondų saugotoją skiria pareigoms, atleidžia iš pareigų steigėjas. Tai turi būti raštu derinama su Kultūros ministerija.

 

9. Muziejaus direktorius:

9.1. Be atskiro įgaliojimo atstovauja muziejų teisme ir kitose institucijose;

9.2. Sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;

9.3.Teikia steigėjui tvirtinti perspektyvinės veiklos programas;

9.4. Tvirtina ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą, taip pat parengtus publikuoti leidinius;

9.5. Tvirtina tarnybinius atlyginimus ir priedus, neviršydamas nustatytojo darbo apmokėjimo fondo, taip pat pareigų instrukcijas ir muziejaus vidaus darbo taisykles;

9.6. Įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo muziejaus darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas ir skatina juos;

9.7. Sudaro laikinąsias komisijas muziejaus veiklos problemoms spręsti;

9.8. Leidžia įsakymus, privalomus visiems muziejaus darbuotojams;

 

10. Muziejaus direktoriaus įsakymu sudaroma 3–jų metų laikotarpiui muziejaus taryba,
turinti patariamojo balso teisę. Muziejaus tarybą sudaro 7 nariai: 2 išrinkti visuotiniame darbuotojų
susirinkime, 1 administracijos paskirtas, 1 steigėjo atstovas, 2 kviestiniai nariai. Muziejaus
tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina muziejaus direktorius, kuris yra muziejaus tarybos
pirmininkas.

 

11. Muziejaus taryba svarsto ir teikia pasiūlymus:

11.1. Muziejaus organizacinę struktūrą;

11.2. Muziejaus statutą, vidaus darbo taisykles ir darbuotojų pareiginių instrukcijų projektus;

11.3. Metines ir perspektyvines muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

11.4. Ekspozicijų ir parodų planus, publikuoti parengtus leidinius.

11.5. Kandidatus į muziejaus struktūrinių padalinių vadovų pareigas;

11.6. Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą ir ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas;

11.7. Darbuotojų etatų struktūrą ir tarnybinius atlyginimus;

 

12. Muziejaus tarybos sprendimai įgyvendinami direktoriaus įsakymu.

 

13. Tarybos funkcijos nustatomos muziejaus statute.

 

14. Muziejuje turi veikti fondų komisija pagal Kultūros ministro patvirtintus bendruosius fondų komisijos nuostatus.

 

MUZIEJAUS FINANSAVIMAS/TURTAS IR LĖŠOS

15. ROKIM finansuojamas iš Rietavo savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis finansų ministerijos finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

 

16. Muziejaus finansinę veiklą tvarko Rietavo savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus buhalterija.

 

17. Kultūros ministerija gali finansuoti atskiras muziejaus veiklos programas, jeigu joms pritaria muziejininkystės ekspertai.

 

18. Muziejus gali turėti ne biudžetinių lėšų, kurių sudarymą ir naudojimą nustato įstaigų ir organizacijų, finansuojamų iš Lietuvos valstybės biudžeto, ne biudžetinių lėšų sudarymo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės.

 

19. Muziejaus turtą gali sudaryti muziejaus apskaitoje esančios muziejinės vertybės, intelektinio darbo rezultatai, pastatai, patalpos, kitos pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai ir kitas su muziejaus veikla susijęs turtas. Muziejus šį turtą valdo patikėjimo teise, privalo jį tausoti ir saugoti.

 

20. Muziejaus pajamas sudaro:

20.1. Steigėjo asignavimai;

20.2. Tikslinės subsidijos ;

20.3. Įplaukos už parduotus bilietus, ekskursijų aptarnavimą, leidybą, mokamas paslaugas;

20.4. Fizinių ir juridinių asmenų aukos;

20.5. Įplaukos, gautos už patalpų ir kito muziejaus turto nuomą;

20.6. Muziejaus veiklos pajamos.

 

21. Muziejaus išlaidas sudaro:

21.1. Lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

21.2. Pastatų išlaikymo išlaidos;

21.3. Išlaidos, susijusios su muziejaus veikla ;

21.4. Kitos išlaidos.

 

22. Muziejaus finansinę veiklą kontroliuoja steigėjas ir kitos įstatymu numatytos institucijos.

 

MUZIEJAUS TEISĖS IR PARE23. Muziejus turi teisę:

23.1. Steigėjo leidimu steigti fondus;

23.2. Steigėjo leidimu steigti filialus, turinčius savo atskirą buveinę;

23.3. Nustatyti savo teikiamų paslaugų rūšis ir kainas, kurias tvirtina steigėjas;

23.4. Valdyti, saugoti, naudoti valstybės jam perduotą turtą ir įstatymų bei muziejaus statuto nustatyta tvarka juo disponuoti;

23.5. Priimti ir saugoti depozitus;

23.6. Nustatyti savo vidaus struktūrą;

23.7. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, steigėjo leidimu, susijusias su muziejaus turto naudojimu;

23.8. Atsisakyti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia LR įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

24. Muziejus privalo:

24.1. Naudoti iš Lietuvos Valstybės biudžeto arba savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik muziejaus statute numatytiems uždaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

24.2. Užtikrinti muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;

24.3. Teikti steigėjui ir kitoms įstatymu numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas bei perspektyvinius darbo planus;

24.4. Garantuoti įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

 

 

25. Muziejus gali turėti ir kitų teisių jeigu tai neprieštarauja LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams bei kitiems teisės aktams ir muziejaus statutui.

RINKINIŲ STRUKTŪRA IR ŠIFRAI

 

26. Muziejaus rinkiniai pagal išliekamąją vertę skirstomi į pagrindinį ir pagalbinį fondus.

 

 

27. Nustatyti šie rinkinių šifrai:

VAIZDUOJAMOJI DAIL

DT – tapyba

DG – grafika

DS – skulptūra  

KITI RINKINIATK – keramika (taikomoji dailė )

 LV – liaudies vaizduojamoji dailė

 IS – spaudiniai

 IR – raštai, dokumentai

 ID – istoriniai dokumentai

 Ar – archeologiniai radiniai

 F – fotonuotraukos

 FN – fotonegatyvai

 N – numizmatika

 EB – etnografiniai, buities daiktai

 E} – etnografiniai darbo įrankiai

 ET – tekstilė (liaudies )

 Eksponatų apskaitoje naudojamas muziejaus šifras ROKIM.

 

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

28. Darbo santykius ir darbo apmokėjimą muziejuje reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, LR darbo sutarties įstatymas, LR darbo apmokėjimo įstatymas. LR atostogų įstatymas bei kiti teisės aktai .muziejaus statutas ir muziejaus pareiginės instrukcijos.

 

29. Su muziejaus fondų saugotojais sudaromos individualios materialinės atsakomybės sutartys.

 

MUZIEJAUS REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS

30. Muziejaus steigėjas, norėdamas reorganizuoti muziejų, turi parengti jo reorganizavimo projektą, prieš mėnesį iki sprendimo dėl muziejaus reorganizavimo priėmimo dienos pateikti jį Kultūros ministerijai ir gauti jos leidimą reorganizuoti muziejų. Muziejaus reorganizavimo projekte turi būti nurodytas muziejaus pavadinimas, adresas, reorganizavimo būdas, tikslas, terminas, reorganizavimo pagrindimas, turto įvertinimas, prievolių perėmimas ir jų terminai, reorganizuojamo bei reorganizuoto muziejaus uždaviniai ir funkcijos bei išsami informacija apie muziejinių vertybių paskirstymą. Prie reorganizavimo projekto turi būti pridėtas po reorganizavimo veiksiančio muziejaus statuto projektas.

 

31. Kultūros ministerija per dvi savaites nuo kreipimosi gavimo dienos turi priimti sprendimą dėl leidimo reorganizuoti muziejų. Gavęs Kultūros ministerijos leidimą reorganizuoti muziejų, muziejaus steigėjas patvirtina muziejaus reorganizavimo projektą. Jam įgyvendinti sudaroma muziejaus reorganizavimo komisija. Komisiją sudaro ir jos.pirmininką skiria steigėjas. Muziejus įgyja reorganizuojamojo statusą nuo reorganizavimo projekto patvirtinimo. Kultūrosministerijos atsisakymą leisti reorganizuoti muziejų steigėjas turi teisę apskųsti teismui.

 

32. Muziejaus likvidavimas–tai muziejaus veiklos nutraukimas. Muziejaus steigėjas, norėdamas likviduoti muziejų, turi parengti jo likvidavimo projektą prieš 1,5 mėn. iki sprendimo dėl muziejaus likvidavimo priėmimo dienos pateikti j į Kultūros ministerijai ir gauti jos leidimą likviduoti muziejų. Muziejaus likvidavimo projekte turi būti nurodytas muziejaus pavadinimas, adresas, likvidavimo terminas, likvidavimo pagrindimas „turto įvertinimas, išsami informacija apie tai, kaip numatoma naudoti muziejines vertybes ir kitokį turtą.

 

33. Kultūros ministerija per mėnesį nuo kreipimosi gavimo dienos turi priimti sprendimą dėl leidimo likviduoti muziejų. Gavęs Kultūros ministerijos leidimą likviduoti muziejų, steigėjas patvirtina muziejaus likvidavimo projektą. Jam įgyvendinti steigėjas sudaro likvidavimo komisiją, į kurią turi būti įtraukti Kultūros ministerijos, steigėjo ir likviduojamo muziejaus atstovai. Komisijos pirmininką skiria steigėjas. Muziejus įgyja likviduojamojo statusą nuo sprendimo dėl jo likvidavimo priėmimo dienos. Kultūros ministerijos atsisakymą leisti likviduoti muziejų steigėjas turi teisę apskųsti teismui.

 

Likviduojamojo muziejaus muziejinės vertybės gali būti perduotos tik kitiems valstybiniams muziejams.
 

Naujienos
© Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Visos teisės saugomos
Dizainas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema
Turinys: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus,
Lietuvos dailės muziejus
Atnaujinta 2006-11-16

 Į viršų (Left Alt+Z+Enter)